Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre Biruni Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (bundan böyle “MERKEZ” olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. İlgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

 • Veri Sorumlusu Hakkında

KVK Kanunu uyarınca merkez olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz.

 • İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;

 • Hastanın;
 • Adı soyadınız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke, doğduğunuz şehir, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz, T.C kimlik kartı bilgileriniz (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı/ ehliyet/ pasaport fotokopiniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz
 • Sağlık verileriniz, iş görmemezlik /heyet/istirahat/işe giriş/ilaç raporunuz, kan grubunuz, beden ölçüleriniz (boy, kilo, baş, göğüs), dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, onam formlarınız,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
 • Eğitim durumunuz,
 • Adli vaka tutanağınız,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Merkezimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü kayıtlarınız,
 • Acil servis sınırları içerisinde hasta ve ziyaretçi olmanız durumunda kapalı devre kamera sistemi ile alınan görüntü ve ses kayıtlarınız,
 • Çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve sosyal güvenlik kurumu verileriniz, anlaşmalı kurum fotokopisi,
 • Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, ıp adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.
 • Hasta yakınının;
 • Adı/soyadı, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, iletişim bilgileri, adres bilgileri eğitim durum bilgileri, rıza ve onam formları, adres bilgileri

 

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

KVK Kanunu’nun 5/2. Maddesinde öngörülen;

 1. a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
 2. c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

ç) “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi”,

 1. f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

KVK Kanunu’nun 6/3. Maddesinde öngörülen;

3) “Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.”

işleme şartına dayalı olarak,

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Genel Muhasebe, Medikal Muhasebe, Hasta Hizmetleri birimleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstahaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
 • Hasta Hizmetleri, Hasta Hakları birimleri, Sağlık Profesyonellerimiz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Merkez Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • Kalite, Hasta Hizmetleri, Hasta Hakları, Bilgi İşlem birimleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,
 • Denetim ve Bilgi İşlem birimleri tarafından suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
 • Kalite, Bilgi İşlem birimleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Genel Muhasebe, Medikal Muhasebe, Hasta Hizmetleri birimleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Genel Muhasebe, Medikal Muhasebe, Hasta Hizmetleri birimleri tarafından merkezimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Merkez Yönetimi, Hasta Hizmetleri, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi birimleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Merkez Yönetimi, Bilgi İşlem birimleri tarafından Merkezimiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Merkez Yönetimi, Hasta Hizmetleri, Hasta Hakları ve Kalite birimleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi,
 • Merkezimizin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Merkez tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Merkez tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Merkez tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Merkez ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Merkez ve Merkez ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

amaçlarıyla işlenecek olup verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince saklanması gerekmediğinde veriler KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilahare bir mevzuat hükmü vazedilirse ilgili hükümler de dikkate alınarak imha edilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVK Kanunu’nun 8. Maddesi kişisel verilerin aktarılması kenar başlığını taşımakta olup, maddenin ikinci fıkrası gereğince Kanun’un 5/2. Ve 6/3. maddelerinde belirtilen koşulların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizin aktarılabilmesi mümkündür. Bu maddede belirlenen haller şunlardır:

Kişisel veriler yönünden:

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Belirttiğimiz nedenlerden birinin bulunmaması halinde ise kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında aktarılması mümkün olacaktır.

İşbu aydınlatma metnine konu faaliyet kapsamında özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemekte olduğundan bu kişisel verileriniz aktarıma konu olmayacaktır. Ancak yukarıda belirttiğimiz şekilde tarafınızca alenileştirilmiş verileriniz arasında özel nitelikli kişisel veriler olması halinde bu halde 6/3 madde gereğince aktarım ancak şu hallerde mümkün olabilecektir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın,
 • Bu hallerden biri yoksa açık rıza alınarak.

Kişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak toplanan kişisel verilerin depolama amacıyla yurtiçinde bulunan bir sunucuya depolanması yahut ilgili sağlık hizmetleri sunumu faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bir ihtilafa dayalı olarak bir idari ya da cezai soruşturma başlatılması yahut dava açılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi gösterilebilir. Bu çerçevede talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

Kişisel verileriniz;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezlerine,
 • Özel sigorta kullanılması durumunda provizyon işlemleri ile ilgili sigorta şirketlerine (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine,
 • Nüfus Genel Müdürlüğüne,
 • Türkiye Eczacılar Birliğine,
 • Diş Hekimleri Odasına,
 • Türkiye Tabipler Birliğine,
 • Adli ve İdari Makamlara,
 • Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına,
 • Kalkınma Ajansına,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlara, tıp merkezlerine, ambulanslara, tıbbi cihazlara ve sağlık hizmeti sunan kurumlara,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşuna,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilerinize,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlara, vergi danışmanlarına ve denetçilere de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve resmi mercilere,
 • İşvereniniz ile Hizmetlerinden faydalandığımız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimize, destek hizmet sağlayıcılarımıza, arşiv hizmeti sağlayıcılarımıza ve iş ortaklarımıza (daha detaylı bilgi için Merkezimize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.)

aktarılabilecektir.

 • Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel  verileriniz, Merkez tarafından sağlanan hizmet ve Merkezin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Merkez birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Hukuki Sebepler

İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

 • İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemleri

 Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.birunidis.com internet adresinde yer alan “ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Talep Başvuru Formu” nu doldurarak, aşağıdaki yöntemlerle hastanemize iletebilirsiniz.

 

 1. Şahsen Başvuru

İlgili kişiler, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Talep Başvuru Formu”nu eksiksiz olarak doldurup, talep/lerini açık olarak belirtmiş olmalıdır. Form imzalanmış olarak,   Hasta Hakları Birimi’ne şahsen ya da özel yetki içeren vekaletname ile yetkilendirilmiş vekil aracıyla iletilebilir.

 1. Noter Onaylı Posta Yoluyla

İlgili kişiler, taleplerini konu alan dilekçelerini noter kanalıyla ve kimliklerini açıkça belirtecek şekilde ‘Biruni Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 10. Yıl Caddesi Protokol Yolu No: 45 Topkapı/İstanbul’ adresine ileterek gerçekleştirebilirler. Noter aracılığıyla iletilen başvurular; aynı gün içinde KVK Komisyonu’na teslim edilir.

Tebliğat zarfının üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” olduğunun belirtilmesi ve talebin tebliğ alındığı günün yazılması gereklidir.

 1. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

İlgili kişiler resmi bir bildirim kanalı olarak kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta adreslerine biruni.hastanesi@hs01.kep.tr elektronik imzalı olarak başvurarak bilgilenme haklarını kullanabilirler. Bu kanalla yapılan başvurular aynı gün içinde KVK Komisyonu’na iletilir.

Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, Madde-4 (2) gereğince İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir,
 2. Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuş ve talep açık olarak belirtilmiş olmalıdır,
 3. Başvuru formu ilgili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır,
 4. Talebin niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilmelidir.
  1. Web sitesi Üzerinden Belirlenen Email Adresi Yoluyla

Başvuru  sahibi Web sitesi üzerinde oluşturulmuş “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Talep Başvuru Formu”nu doldurarak ve ilgili kişi tarafından imzalanmış ve talebin niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilerek adresine  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” konu başlığı ile gönderebilirler.

 

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin haklı görülmesi halinde bu ücret tarafınıza iade edilecektir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda talebinizin değerlendirilebilmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi için ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,